เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์

TRW Aftermarket

หน้านี้ (และเอกสารที่อ้างถึงในหน้านี้) ระบุเงื่อนไขการใช้งานที่คุณสามารถใช้งานเว็บไซต์ของเรา [www.trwaftermarket.com] (ไซต์ของเรา) ทั้งในฐานะผู้เยี่ยมชมหรือผู้ใช้ที่ลงทะเบียน กรุณาอ่านเงื่อนไขเหล่านี้โดยละเอียดก่อนเริ่มใช้งานเว็บไซต์นี้ เมื่อเริ่มใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าคุณยอมรับและยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ หากคุณไม่ยอมรับเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ กรุณาหยุดใช้งานเว็บไซต์ของเรา

ข้อมูลเกี่ยวกับเรา

เว็บไซต์ [www.trwaftermarket.com] ให้บริการโดย ZF Friedrichshafen AG, ZF Aftermarket (“เรา")  เราเป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศเยอรมนีโดยมีเลขทะเบียนบริษัทคือ HRB 630206 เรามีสำนักงานจดทะเบียนอยู่ที่ ZF Friedrichshafen AG, ZF Aftermarket, Rudolf-Diesel-Straße 7, 56566 Neuwied, Germany  ที่อยู่สำหรับการติดต่อทางธุรกิจหลักของเรา คือ ZF Friedrichshafen AG, ZF Aftermarket, Rudolf-Diesel-Straße 7, 56566 Neuweid, Germany เลขประจำตัวผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มของเรา คือ DE 145 374 190

การเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเรา

เราอนุญาตให้มีการใช้งานเว็บไซต์ของเราเป็นการชั่วคราว และขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนหรือแก้ไขบริการที่จัดหาให้ผ่านเว็บไซต์ของเราโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (ดูรายละเอียดด้านล่าง) เราไม่มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ หากพบว่าเว็บไซต์ของเราไม่สามารถให้บริการได้ในช่วงเวลาต่าง ๆ
เราอาจจำกัดการใช้งานบางส่วนหรือทั้งหมดของเว็บไซต์ สำหรับผู้ใช้ที่ลงทะเบียนกับเราในบางช่วงบางเวลา

ในกรณีที่คุณเลือก หรือได้รับ รหัสประจำตัวผู้ใช้ รหัสผ่านหรือข้อมูลใด ๆ อันเป็นส่วนหนึ่งของระบบรักษาความปลอดภัยของเรา คุณจะต้องเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับ และไม่เปิดเผยให้บุคคลภายนอกทราบ เรามีสิทธิ์ในการระงับรหัสผู้ใช้หรือรหัสผ่านของคุณ ทั้งที่คุณเป็นผู้เลือกหรือที่เราจัดให้ตลอดเวลา หากเชื่อว่าคุณไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ได้

ขณะใช้งานเว็บไซต์ของเรา คุณจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในนโยบายการใช้งานที่สามารถทำได้ของเรา คุณจะต้องเตรียมการต่าง ๆ ตามที่จำเป็นสำหรับเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเรา  นอกจากนี้ คุณยังมีหน้าที่กำกับดูแลให้บุคคลทั้งหมดที่ใช้งานเว็บไซต์ของเราผ่านการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตของคุณทราบและปฏิบัติตามเงื่อนไขเหล่านี้ 

สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา

เราเป็นเจ้าของสิทธิ์หรือผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์เหนือทรัพย์สินทางปัญญาที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของเรา รวมทั้งสื่อข้อมูลที่เผยแพร่ภายใน  ผลงานเหล่านี้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์และสนธิสัญญาต่าง ๆ ที่มีอยู่ทั่วโลก  เราขอสงวนสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

คุณสามารถพิมพ์สำเนา หรือดาวน์โหลดข้อมูลคัดแยก หรือหน้าเอกสารจากเว็บไซต์ของเราเพื่อการอ้างอิงส่วนตัว และสามารถแจ้งให้บุคคลอื่นในหน่วยงานของคุณทราบเกี่ยวกับสื่อข้อมูลที่มีโพสต์ในเว็บไซต์ของเรา 

ห้ามคุณปรับแต่งสำเนาเอกสารหรือข้อมูลดิจิตอลสำหรับสื่อข้อมูลใด ๆ ที่พิมพ์หรือดาวน์โหลดมา และห้ามใช้ภาพ วิดีโอหรือข้อมูลเสียง หรือกราฟิกใด ๆ โดยแยกออกจากข้อความที่เชื่อมโยงถึงกัน

คุณจะต้องยอมรับและอ้างถึงสถานะของเรา (และของผู้อุปการะข้อมูล) ในฐานะผู้จัดทำสื่อข้อมูลบนเว็บไซต์ของเรา

ห้ามใช้ส่วนหนึ่งส่วนใดของสื่อข้อมูลบนเว็บไซต์ของเราเพื่อการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเราหรือผู้ให้อนุญาตที่เกี่ยวข้อง

หากคุณจัดพิมพ์ ทำสำเนา หรือดาวน์โหลดข้อมูลส่วนหนึ่งส่วนใดจากเว็บไซต์ของเราซึ่งถือเป็นการละเมิดเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ สิทธิ์ของคุณในการใช้เว็บไซต์ของเราจะสิ้นสุดลงทันที และคุณจะต้องส่งคืนหรือทำลายสำเนาข้อมูลที่คุณมีตามที่เราแจ้งความประสงค์

การอ้างอิงข้อมูลที่โพสต์ไว้

บทวิจารณ์หรือสื่อข้อมูลอื่นใดที่โพสต์บนเว็บไซต์ของเราไม่ได้จัดหาไว้เพื่อเป็นคำแนะนำสำหรับใช้อ้างอิงแต่อย่างใด  เราขอปฏิเสธความรับผิดชอบใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการอ้างอิงสื่อข้อมูลจากผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา หรือโดยบุคคลใดที่ได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

เว็บไซต์ของเรามีการเปลี่ยนแปลงเป็นประจำ

เรามีการปรับปรุงเนื้อหาเว็บไซต์ของเราเป็นประจำ และอาจเปลี่ยนแปลงเนื้อหาได้ตลอดเวลา ในกรณีที่จำเป็น เราอาจระงับการใช้งานหรือปิดการให้บริการเว็บไซต์ของเราโดยไม่มีกำหนด สื่อข้อมูลบนเว็บไซต์ของเราอาจเป็นข้อมูลที่ล้าสมัยในบางช่วงบางเวลา เราไม่มีหน้าที่ใด ๆ ในการปรับปรุงเนื้อหาดังกล่าว

ความรับผิดชอบของเรา

สื่อข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของเราจัดหาให้โดยไม่มีการรับประกัน กำหนดเงื่อนไขหรือให้การรับรองความถูกต้องใด ๆ ภายใต้กรอบของกฎหมาย เรา สมาชิกคนอื่น ๆ ในกลุ่มบริษัทของเรา หรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับเราขอปฏิเสธความรับผิดชอบในส่วนของ:

 • เงื่อนไข การรับประกัน หรือเงื่อนไขอื่นใดที่อาจมีข้อกฎหมายอื่นใดกำหนดไว้
 • ความรับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือความเสียหายทั้งทางตรง ทางอ้อมหรือที่เป็นผลต่อเนื่องที่เกิดขึ้นจากผู้ใช้ เนื่องจากเว็บไซต์ของเรา หรือเนื่องจากการใช้งาน หรือความบกพร่องในการใช้ หรือผลจากการใช้เว็บไซต์ของเรา หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงถึงกัน และสื่อข้อมูลใด ๆ ที่โพสต์แจ้งไว้ รวมทั้งความรับผิดชอบในส่วนของ:
 • การสูญเสียรายได้หรือรายรับ
 • การเสียโอกาสทางธุรกิจ
 • การเสียผลกำไรหรือสัญญาโครงการ
 • การเสียเงินออมที่คาดว่าจะได้
 • การสูญหายของข้อมูล
 • การเสียชื่อเสียงทางธุรกิจ
 • เวลาในการจัดการหรือกำกับดูแลงานในสำนักงานที่เสียเปล่า และการสูญเสีย หรือความเสียหายใด ๆ ทั้งที่เกิดขึ้นหรือมีสาเหตุมาจากการละเมิด (หรือการเพิกเฉย) การไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อตกลง หรือการกระทำอื่นใด แม้ว่าจะคาดการณ์ผลที่จะเกิดขึ้นได้ก็ตาม

ทั้งนี้ ไม่ครอบคลุมถึงกรณีความรับผิดชอบของเราในส่วนของการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บเนื่องจากการละเลยของเรา หรือความรับผิดชอบของเราเนื่องจากการแสดงข้อมูลที่ทำให้เข้าใจผิด หรือการสำคัญผิดสำหรับประเด็นพื้นฐานใด ๆ รวมทั้งความรับผิดชอบอื่นใดที่กฎหมายห้ามไม่ให้กำหนดข้อจำกัดสิทธิ์ไว้

ข้อมูลเกี่ยวกับคุณและการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา

เรามีการประมวลผลข้อมูลของคุณตามนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเรา หากมีการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าคุณยินยอมให้มีการประมวลผลข้อมูลดังกล่าว และคุณรับประกันว่าข้อมูลทั้งหมดที่คุณแจ้งเป็นความจริงทุกประการ

การทำรายการผ่านเว็บไซต์ของเรา

สัญญาในการจัดหาสินค้า บริการ หรือข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของเรา หรือที่เป็นผลมาจากการเยี่ยมชมของคุณจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการจัดหาที่เกี่ยวข้อง

การอัพโหลดข้อมูลไปยังเว็บไซต์ของเรา

เมื่อใดก็ตามที่คุณใช้คุณสบัติต่าง ๆ ในการอัพโหลดข้อมูลไปยังเว็บไซต์ของเรา หรือติดต่อกับผู้ใช้อื่นในเว็บไซต์ของเรา คุณจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานข้อมูลที่กำหนดไว้ในนโยบายการใช้งานที่สามารถทำได้ของเรา  คุณรับประกันว่าการส่งผ่านข้อมูลดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และคุณยินดีชดเชยเราหากมีการละเมิดการรับประกันนี้ 

ข้อมูลที่คุณอัพโหลดไปยังเว็บไซต์ของเราจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลลับและไม่ใช่ข้อมูลกรรมสิทธิ์ โดยเรามีสิทธิ์ในการใช้งาน ทำสำเนา แจกจ่ายหรือเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกเพื่อเป้าหมายใด ๆ ก็ได้ นอกจากนี้ เรายังคงสิทธิ์ในการเปิดเผยตัวตนของคุณแก่บุคคลภายนอกที่อ้างว่าข้อมูลที่โพสต์หรืออัพโหลดโดยคุณไปยังเว็บไซต์ของเราเป็นการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้แจ้ง หรือสิทธิ์ของบุคคลเหล่านี้ในส่วนของข้อมูลส่วนตัวที่เกี่ยวข้อง
เราไม่มีส่วนรับผิดชอบ หรือต้องรับผิดใด ๆ ต่อบุคคลภายนอกในส่วนของข้อมูลหรือความถูกต้องของข้อมูลที่คุณหรือผู้ใช้เว็บไซต์อื่นโพสต์ไว้

เราคงสิทธิ์ในการลบข้อมูลหรือโพสต์ที่คุณจัดทำผ่านเว็บไซต์ของเรา หากเห็นว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นไปตามมาตรฐานข้อมูลที่กำหนดไว้ในนโยบายการใช้งานที่สามารถทำได้ของเรา

ไวรัส การเจาะฐานข้อมูล และการกระทำผิดอื่น ๆ

ห้ามคุณใช้งานเว็บไซต์ของเราอย่างไม่เหมาะสม โดยมีเจตนาเพื่อแพร่ไวรัส โทรจัน เวิร์ม ระเบิดข้อมูลตรรกะ หรือข้อมูลอื่นใดที่เป็นอันตรายหรือส่งผลกระทบต่อระบบเทคโนโลยีของเรา ห้ามคุณเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเราโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือเข้าใช้เซิร์ฟเวอร์ที่จัดเก็บข้อมูลเว็บไซต์ของเรา หรือเซิร์ฟเวอร์อื่น คอมพิวเตอร์และฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของเราโดยไม่ได้รับอนุญาต ห้ามคุณโจมตีเว็บไซต์ของเราผ่านระบบ DoS หรือโดยการกระจายระบบ DoS

การละเมิดหลักเกณฑ์นี้จะถือว่าคุณมีความผิดทางอาญาตามหลักเกณฑ์ภายใต้พระราชบัญญัตอ [Computer Misuse Act 1990] เราจะแจ้งกรณีละเมิดดังกล่าวแก่หน่วยงานทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และจะร่วมมือกับหน่วยงานเหล่านี้โดยการเปิดเผยข้อมูลของบุคคลเหล่านี้ที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่เกิดการละเมิดดังกล่าวขึ้น สิทธิ์ในการใช้งานเว็บไซต์ของเราโดยคุณจะสิ้นสุดลงทันที
เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากระบบ DoS ที่ถูกแพร่กระจาย รวมทั้งไวรัส หรืออันตรายต่อระบบเทคโนโลยีอื่นใดที่อาจถูกแพร่ไปยังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โปรแกรม ข้อมูลหรือข้อมูลกรรมสิทธิ์อื่นใดเนื่องจากการใช้งานเว็บไซต์ของเรา หรือต่อการดาวน์โหลดข้อมูลที่โพสต์ไว้ หรือต่อเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงใด ๆ

การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของเรา

คุณสามารถเชื่อมโยงกับหน้าหลักของเราได้ตามกรอบความเหมาะสมและไม่ขัดต่อกฎหมาย โดยจะต้องไม่ทำให้เราเสียชื่อเสียงหรือถูกเอารัดเอาเปรียบในทางใด ๆ และจะต้องไม่จัดทำลิงค์เชื่อมโยงเพื่อบ่งชี้ถึงการจัดตั้งเครือข่าย การรับรองหรือให้การยอมรับในประเด็นใด ๆ โดยเราโดยที่ไม่เป็นจริง

ห้ามจัดทำลิงค์จากเว็บไซต์ใด ๆ ที่คุณไม่ได้เป็นเจ้าของ

เว็บไซต์ของเราจะต้องไม่ถูกจัดแสดงกรอบอยู่ในเว็บไซต์อื่น และห้ามคุณจัดทำลิงค์เชื่อมโยงกับบางส่วนของเว็บไซต์ของเราที่ไม่ใช่หน้าหลัก เราขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนสิทธิ์ในการเชื่อมโยงเว็บไซต์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เว็บไซต์ที่คุณเชื่อมโยงจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานข้อมูลที่กำหนดไว้ในนโยบายการใช้งานที่สามารถทำได้ของเราอย่างครบถ้วน

หากคุณต้องการใช้ข้อมูลในเว็บไซต์ของเรานอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น กรุณาแจ้งคำร้องไปที่ cst.uk@trw.com

ลิงค์จากเว็บไซต์ของเรา

ในกรณีที่เว็บไซต์ของเรามีลิงค์ไปยังเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลโดยบุคคลภายนอก ลิงค์เหล่านี้จะต้องจัดไว้เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น  เราไม่สามารถกำกับดูแลเนื้อหาในเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลเหล่านี้ และไม่มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ ต่อข้อมูลหรือการสูญเสียหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลเหล่านี้ 

เขตพื้นที่และกฎหมายที่ใช้บังคับ

ศาลอังกฤษมีอำนาจ (โดยไม่เด็ดขาด) ในการดำเนินคดีหากมีคำร้องอันเนื่องมาจาก หรือเกี่ยวกับการเยี่ยมชมเว็บไซต์ชองเรา (ทั้งนี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินคดีกับคุณกรณีละเมิดเงื่อนไขเหล่านี้ในประเทศที่คุณพักอาศัย หรือในประเทศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง)  เงื่อนไขการใช้งานนี้ให้อยู่ภายใต้การควบคุมของกฎหมายอังกฤษ

เครื่องหมายการค้า

"TRW" “Lucas” และ “Girling” เป็นชื่อและเครื่องหมายการค้าของ ZF Friedrichshafen AG, ZF Aftermarket  และห้ามมิให้นำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก ZF

การเปลี่ยนแปลงเนื้อหา

เราอาจมีการแก้ไขเงื่อนไขการใช้งานนี้ได้ทุกเมื่อโดยการปรับปรุงเนื้อหาในหน้าเอกสารนี้ คุณมีหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลในหน้าเอกสารนี้เป็นระยะ เพื่อรับทราบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เนื่องจากจะมีผลผูกพันกับคุณ เงื่อนไขบางประการที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการใช้งานนี้อาจถูกบอกล้างโดยเงื่อนไขหรือประกาศอื่น ๆ ที่มีเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของเรา

ข้อกังวลของคุณ

หากคุณมีข้อกังวลใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์ของเรา กรุณาติดต่อผ่าน cst.uk@trw.com 
ขอขอบคุณที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา

หน้านี้ (และเอกสารที่อ้างถึงในหน้านี้) ระบุเงื่อนไขการใช้งานที่คุณสามารถใช้งานเว็บไซต์ของเรา [www.trwaftermarket.com] (ไซต์ของเรา) ทั้งในฐานะผู้เยี่ยมชมหรือผู้ใช้ที่ลงทะเบียน กรุณาอ่านเงื่อนไขเหล่านี้โดยละเอียดก่อนเริ่มใช้งานเว็บไซต์นี้ เมื่อเริ่มใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าคุณยอมรับและยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ หากคุณไม่ยอมรับเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ กรุณาหยุดใช้งานเว็บไซต์ของเรา

ข้อมูลเกี่ยวกับเรา

เว็บไซต์ [www.trwaftermarket.com] ให้บริการโดย ZF Friedrichshafen AG, ZF Aftermarket (“เรา")  เราเป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศเยอรมนีโดยมีเลขทะเบียนบริษัทคือ HRB 630206 เรามีสำนักงานจดทะเบียนอยู่ที่ ZF Friedrichshafen AG, ZF Aftermarket, Rudolf-Diesel-Straße 7, 56566 Neuwied, Germany  ที่อยู่สำหรับการติดต่อทางธุรกิจหลักของเรา คือ ZF Friedrichshafen AG, ZF Aftermarket, Rudolf-Diesel-Straße 7, 56566 Neuweid, Germany เลขประจำตัวผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มของเรา คือ DE 145 374 190

การเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเรา

เราอนุญาตให้มีการใช้งานเว็บไซต์ของเราเป็นการชั่วคราว และขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนหรือแก้ไขบริการที่จัดหาให้ผ่านเว็บไซต์ของเราโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (ดูรายละเอียดด้านล่าง) เราไม่มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ หากพบว่าเว็บไซต์ของเราไม่สามารถให้บริการได้ในช่วงเวลาต่าง ๆ
เราอาจจำกัดการใช้งานบางส่วนหรือทั้งหมดของเว็บไซต์ สำหรับผู้ใช้ที่ลงทะเบียนกับเราในบางช่วงบางเวลา

ในกรณีที่คุณเลือก หรือได้รับ รหัสประจำตัวผู้ใช้ รหัสผ่านหรือข้อมูลใด ๆ อันเป็นส่วนหนึ่งของระบบรักษาความปลอดภัยของเรา คุณจะต้องเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับ และไม่เปิดเผยให้บุคคลภายนอกทราบ เรามีสิทธิ์ในการระงับรหัสผู้ใช้หรือรหัสผ่านของคุณ ทั้งที่คุณเป็นผู้เลือกหรือที่เราจัดให้ตลอดเวลา หากเชื่อว่าคุณไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ได้

ขณะใช้งานเว็บไซต์ของเรา คุณจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในนโยบายการใช้งานที่สามารถทำได้ของเรา คุณจะต้องเตรียมการต่าง ๆ ตามที่จำเป็นสำหรับเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเรา  นอกจากนี้ คุณยังมีหน้าที่กำกับดูแลให้บุคคลทั้งหมดที่ใช้งานเว็บไซต์ของเราผ่านการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตของคุณทราบและปฏิบัติตามเงื่อนไขเหล่านี้ 

สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา

เราเป็นเจ้าของสิทธิ์หรือผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์เหนือทรัพย์สินทางปัญญาที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของเรา รวมทั้งสื่อข้อมูลที่เผยแพร่ภายใน  ผลงานเหล่านี้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์และสนธิสัญญาต่าง ๆ ที่มีอยู่ทั่วโลก  เราขอสงวนสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

คุณสามารถพิมพ์สำเนา หรือดาวน์โหลดข้อมูลคัดแยก หรือหน้าเอกสารจากเว็บไซต์ของเราเพื่อการอ้างอิงส่วนตัว และสามารถแจ้งให้บุคคลอื่นในหน่วยงานของคุณทราบเกี่ยวกับสื่อข้อมูลที่มีโพสต์ในเว็บไซต์ของเรา 

ห้ามคุณปรับแต่งสำเนาเอกสารหรือข้อมูลดิจิตอลสำหรับสื่อข้อมูลใด ๆ ที่พิมพ์หรือดาวน์โหลดมา และห้ามใช้ภาพ วิดีโอหรือข้อมูลเสียง หรือกราฟิกใด ๆ โดยแยกออกจากข้อความที่เชื่อมโยงถึงกัน

คุณจะต้องยอมรับและอ้างถึงสถานะของเรา (และของผู้อุปการะข้อมูล) ในฐานะผู้จัดทำสื่อข้อมูลบนเว็บไซต์ของเรา

ห้ามใช้ส่วนหนึ่งส่วนใดของสื่อข้อมูลบนเว็บไซต์ของเราเพื่อการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเราหรือผู้ให้อนุญาตที่เกี่ยวข้อง

หากคุณจัดพิมพ์ ทำสำเนา หรือดาวน์โหลดข้อมูลส่วนหนึ่งส่วนใดจากเว็บไซต์ของเราซึ่งถือเป็นการละเมิดเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ สิทธิ์ของคุณในการใช้เว็บไซต์ของเราจะสิ้นสุดลงทันที และคุณจะต้องส่งคืนหรือทำลายสำเนาข้อมูลที่คุณมีตามที่เราแจ้งความประสงค์

การอ้างอิงข้อมูลที่โพสต์ไว้

บทวิจารณ์หรือสื่อข้อมูลอื่นใดที่โพสต์บนเว็บไซต์ของเราไม่ได้จัดหาไว้เพื่อเป็นคำแนะนำสำหรับใช้อ้างอิงแต่อย่างใด  เราขอปฏิเสธความรับผิดชอบใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการอ้างอิงสื่อข้อมูลจากผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา หรือโดยบุคคลใดที่ได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

เว็บไซต์ของเรามีการเปลี่ยนแปลงเป็นประจำ

เรามีการปรับปรุงเนื้อหาเว็บไซต์ของเราเป็นประจำ และอาจเปลี่ยนแปลงเนื้อหาได้ตลอดเวลา ในกรณีที่จำเป็น เราอาจระงับการใช้งานหรือปิดการให้บริการเว็บไซต์ของเราโดยไม่มีกำหนด สื่อข้อมูลบนเว็บไซต์ของเราอาจเป็นข้อมูลที่ล้าสมัยในบางช่วงบางเวลา เราไม่มีหน้าที่ใด ๆ ในการปรับปรุงเนื้อหาดังกล่าว

ความรับผิดชอบของเรา

สื่อข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของเราจัดหาให้โดยไม่มีการรับประกัน กำหนดเงื่อนไขหรือให้การรับรองความถูกต้องใด ๆ ภายใต้กรอบของกฎหมาย เรา สมาชิกคนอื่น ๆ ในกลุ่มบริษัทของเรา หรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับเราขอปฏิเสธความรับผิดชอบในส่วนของ:

 • เงื่อนไข การรับประกัน หรือเงื่อนไขอื่นใดที่อาจมีข้อกฎหมายอื่นใดกำหนดไว้
 • ความรับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือความเสียหายทั้งทางตรง ทางอ้อมหรือที่เป็นผลต่อเนื่องที่เกิดขึ้นจากผู้ใช้ เนื่องจากเว็บไซต์ของเรา หรือเนื่องจากการใช้งาน หรือความบกพร่องในการใช้ หรือผลจากการใช้เว็บไซต์ของเรา หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงถึงกัน และสื่อข้อมูลใด ๆ ที่โพสต์แจ้งไว้ รวมทั้งความรับผิดชอบในส่วนของ:
 • การสูญเสียรายได้หรือรายรับ
 • การเสียโอกาสทางธุรกิจ
 • การเสียผลกำไรหรือสัญญาโครงการ
 • การเสียเงินออมที่คาดว่าจะได้
 • การสูญหายของข้อมูล
 • การเสียชื่อเสียงทางธุรกิจ
 • เวลาในการจัดการหรือกำกับดูแลงานในสำนักงานที่เสียเปล่า และการสูญเสีย หรือความเสียหายใด ๆ ทั้งที่เกิดขึ้นหรือมีสาเหตุมาจากการละเมิด (หรือการเพิกเฉย) การไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อตกลง หรือการกระทำอื่นใด แม้ว่าจะคาดการณ์ผลที่จะเกิดขึ้นได้ก็ตาม

ทั้งนี้ ไม่ครอบคลุมถึงกรณีความรับผิดชอบของเราในส่วนของการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บเนื่องจากการละเลยของเรา หรือความรับผิดชอบของเราเนื่องจากการแสดงข้อมูลที่ทำให้เข้าใจผิด หรือการสำคัญผิดสำหรับประเด็นพื้นฐานใด ๆ รวมทั้งความรับผิดชอบอื่นใดที่กฎหมายห้ามไม่ให้กำหนดข้อจำกัดสิทธิ์ไว้

ข้อมูลเกี่ยวกับคุณและการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา

เรามีการประมวลผลข้อมูลของคุณตามนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเรา หากมีการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าคุณยินยอมให้มีการประมวลผลข้อมูลดังกล่าว และคุณรับประกันว่าข้อมูลทั้งหมดที่คุณแจ้งเป็นความจริงทุกประการ

การทำรายการผ่านเว็บไซต์ของเรา

สัญญาในการจัดหาสินค้า บริการ หรือข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของเรา หรือที่เป็นผลมาจากการเยี่ยมชมของคุณจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการจัดหาที่เกี่ยวข้อง

การอัพโหลดข้อมูลไปยังเว็บไซต์ของเรา

เมื่อใดก็ตามที่คุณใช้คุณสบัติต่าง ๆ ในการอัพโหลดข้อมูลไปยังเว็บไซต์ของเรา หรือติดต่อกับผู้ใช้อื่นในเว็บไซต์ของเรา คุณจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานข้อมูลที่กำหนดไว้ในนโยบายการใช้งานที่สามารถทำได้ของเรา  คุณรับประกันว่าการส่งผ่านข้อมูลดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และคุณยินดีชดเชยเราหากมีการละเมิดการรับประกันนี้ 

ข้อมูลที่คุณอัพโหลดไปยังเว็บไซต์ของเราจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลลับและไม่ใช่ข้อมูลกรรมสิทธิ์ โดยเรามีสิทธิ์ในการใช้งาน ทำสำเนา แจกจ่ายหรือเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกเพื่อเป้าหมายใด ๆ ก็ได้ นอกจากนี้ เรายังคงสิทธิ์ในการเปิดเผยตัวตนของคุณแก่บุคคลภายนอกที่อ้างว่าข้อมูลที่โพสต์หรืออัพโหลดโดยคุณไปยังเว็บไซต์ของเราเป็นการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้แจ้ง หรือสิทธิ์ของบุคคลเหล่านี้ในส่วนของข้อมูลส่วนตัวที่เกี่ยวข้อง
เราไม่มีส่วนรับผิดชอบ หรือต้องรับผิดใด ๆ ต่อบุคคลภายนอกในส่วนของข้อมูลหรือความถูกต้องของข้อมูลที่คุณหรือผู้ใช้เว็บไซต์อื่นโพสต์ไว้

เราคงสิทธิ์ในการลบข้อมูลหรือโพสต์ที่คุณจัดทำผ่านเว็บไซต์ของเรา หากเห็นว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นไปตามมาตรฐานข้อมูลที่กำหนดไว้ในนโยบายการใช้งานที่สามารถทำได้ของเรา

ไวรัส การเจาะฐานข้อมูล และการกระทำผิดอื่น ๆ

ห้ามคุณใช้งานเว็บไซต์ของเราอย่างไม่เหมาะสม โดยมีเจตนาเพื่อแพร่ไวรัส โทรจัน เวิร์ม ระเบิดข้อมูลตรรกะ หรือข้อมูลอื่นใดที่เป็นอันตรายหรือส่งผลกระทบต่อระบบเทคโนโลยีของเรา ห้ามคุณเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเราโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือเข้าใช้เซิร์ฟเวอร์ที่จัดเก็บข้อมูลเว็บไซต์ของเรา หรือเซิร์ฟเวอร์อื่น คอมพิวเตอร์และฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของเราโดยไม่ได้รับอนุญาต ห้ามคุณโจมตีเว็บไซต์ของเราผ่านระบบ DoS หรือโดยการกระจายระบบ DoS

การละเมิดหลักเกณฑ์นี้จะถือว่าคุณมีความผิดทางอาญาตามหลักเกณฑ์ภายใต้พระราชบัญญัตอ [Computer Misuse Act 1990] เราจะแจ้งกรณีละเมิดดังกล่าวแก่หน่วยงานทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และจะร่วมมือกับหน่วยงานเหล่านี้โดยการเปิดเผยข้อมูลของบุคคลเหล่านี้ที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่เกิดการละเมิดดังกล่าวขึ้น สิทธิ์ในการใช้งานเว็บไซต์ของเราโดยคุณจะสิ้นสุดลงทันที
เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากระบบ DoS ที่ถูกแพร่กระจาย รวมทั้งไวรัส หรืออันตรายต่อระบบเทคโนโลยีอื่นใดที่อาจถูกแพร่ไปยังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โปรแกรม ข้อมูลหรือข้อมูลกรรมสิทธิ์อื่นใดเนื่องจากการใช้งานเว็บไซต์ของเรา หรือต่อการดาวน์โหลดข้อมูลที่โพสต์ไว้ หรือต่อเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงใด ๆ

การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของเรา

คุณสามารถเชื่อมโยงกับหน้าหลักของเราได้ตามกรอบความเหมาะสมและไม่ขัดต่อกฎหมาย โดยจะต้องไม่ทำให้เราเสียชื่อเสียงหรือถูกเอารัดเอาเปรียบในทางใด ๆ และจะต้องไม่จัดทำลิงค์เชื่อมโยงเพื่อบ่งชี้ถึงการจัดตั้งเครือข่าย การรับรองหรือให้การยอมรับในประเด็นใด ๆ โดยเราโดยที่ไม่เป็นจริง

ห้ามจัดทำลิงค์จากเว็บไซต์ใด ๆ ที่คุณไม่ได้เป็นเจ้าของ

เว็บไซต์ของเราจะต้องไม่ถูกจัดแสดงกรอบอยู่ในเว็บไซต์อื่น และห้ามคุณจัดทำลิงค์เชื่อมโยงกับบางส่วนของเว็บไซต์ของเราที่ไม่ใช่หน้าหลัก เราขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนสิทธิ์ในการเชื่อมโยงเว็บไซต์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เว็บไซต์ที่คุณเชื่อมโยงจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานข้อมูลที่กำหนดไว้ในนโยบายการใช้งานที่สามารถทำได้ของเราอย่างครบถ้วน

หากคุณต้องการใช้ข้อมูลในเว็บไซต์ของเรานอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น กรุณาแจ้งคำร้องไปที่ cst.uk@trw.com

ลิงค์จากเว็บไซต์ของเรา

ในกรณีที่เว็บไซต์ของเรามีลิงค์ไปยังเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลโดยบุคคลภายนอก ลิงค์เหล่านี้จะต้องจัดไว้เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น  เราไม่สามารถกำกับดูแลเนื้อหาในเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลเหล่านี้ และไม่มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ ต่อข้อมูลหรือการสูญเสียหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลเหล่านี้ 

เขตพื้นที่และกฎหมายที่ใช้บังคับ

ศาลอังกฤษมีอำนาจ (โดยไม่เด็ดขาด) ในการดำเนินคดีหากมีคำร้องอันเนื่องมาจาก หรือเกี่ยวกับการเยี่ยมชมเว็บไซต์ชองเรา (ทั้งนี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินคดีกับคุณกรณีละเมิดเงื่อนไขเหล่านี้ในประเทศที่คุณพักอาศัย หรือในประเทศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง)  เงื่อนไขการใช้งานนี้ให้อยู่ภายใต้การควบคุมของกฎหมายอังกฤษ

เครื่องหมายการค้า

"TRW" “Lucas” และ “Girling” เป็นชื่อและเครื่องหมายการค้าของ ZF Friedrichshafen AG, ZF Aftermarket  และห้ามมิให้นำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก ZF

การเปลี่ยนแปลงเนื้อหา

เราอาจมีการแก้ไขเงื่อนไขการใช้งานนี้ได้ทุกเมื่อโดยการปรับปรุงเนื้อหาในหน้าเอกสารนี้ คุณมีหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลในหน้าเอกสารนี้เป็นระยะ เพื่อรับทราบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เนื่องจากจะมีผลผูกพันกับคุณ เงื่อนไขบางประการที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการใช้งานนี้อาจถูกบอกล้างโดยเงื่อนไขหรือประกาศอื่น ๆ ที่มีเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของเรา

ข้อกังวลของคุณ

หากคุณมีข้อกังวลใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์ของเรา กรุณาติดต่อผ่าน cst.uk@trw.com 
ขอขอบคุณที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา