Warunki korzystania z witryny internetowej

TRW Aftermarket

Niniejsza strona (oraz wskazane na niej dokumenty) przedstawia warunki, zgodnie z którymi użytkownik może korzystać z naszej witryny internetowej [www.trwaftermarket.com] (naszej witryny) jako gość lub zarejestrowany użytkownik. Prosimy o uważne zapoznanie się z tymi warunkami przed rozpoczęciem korzystania z witryny. Korzystając z naszej witryny, użytkownik oświadcza, że akceptuje niniejsze warunki korzystania oraz zgadza się ich przestrzegać. Jeżeli użytkownik nie zgadza się na te warunki korzystania, prosimy o niekorzystanie z naszej witryny.

 

INFORMACJE O NAS

Witryna [www.trwaftermarket.com] jest stroną internetową prowadzoną przez ZF Friedrichshafen AG, ZF Aftermarket, zarejestrowana w Niemczech jako podmiot gospodarczy pod numerem HRB 630206 z siedzibą pod adresem ZF Friedrichshafen AG, ZF Aftermarket, Rudolf-Diesel-Straße 7, 56566 Neuwied, Niemcy.  Główny adres prowadzenia działalności to - ZF Friedrichshafen AG, ZF Aftermarket, Rudolf-Diesel-Straße 7, 56566 Neuwied, Niemcy. Numer identyfikacji podatkowej (nr VAT) to DE 145 374 190.

 

DOSTĘP DO NASZEJ WITRYNY

Dostęp do naszej witryny jest udzielany tymczasowo i zastrzegamy sobie prawo do wycofania lub zmiany usług udostępnianych w naszej witrynie bez powiadomienia (zobacz niżej). Nie ponosimy odpowiedzialności za niedostępność naszej witryny z jakiegokolwiek powodu, w jakimkolwiek czasie lub przez jakikolwiek okres. Co pewien czas możemy ograniczać dostęp do pewnych części naszej witryny bądź całej witryny użytkownikom, którzy się u nas zarejestrowali.

Jeżeli w ramach procedur bezpieczeństwa użytkownik wybierze lub uzyska kod identyfikacyjny użytkownika, hasło bądź inne informacje, musi je traktować jako poufne i nie może ich ujawniać żadnym osobom trzecim. Zastrzegamy sobie prawo do dezaktywacji wszelkich kodów identyfikacyjnych lub haseł, wybranych przez użytkownika lub przydzielonych przez nas, jeżeli w naszej opinii użytkownik nie przestrzega jakichkolwiek postanowień niniejszych warunków korzystania.

Podczas korzystania z naszej witryny użytkownik musi przestrzegać postanowień naszych zasad dozwolonego użytku. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie czynności przygotowawcze niezbędne do uzyskania dostępu do naszej witryny.  Użytkownik ponosi także odpowiedzialność za znajomość niniejszych warunków oraz przestrzeganie ich przez wszystkie osoby uzyskujące dostęp do naszej witryny za pośrednictwem jego połączenia internetowego. 

 

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Jesteśmy właścicielem lub licencjobiorcą wszystkich praw własności intelektualnej dotyczących naszej witryny oraz publikowanych w nich materiałów.  Utwory te są chronione na mocy przepisów dotyczących ochrony praw autorskich oraz porozumień międzynarodowych.  Wszelkie takie prawa są zastrzeżone.

Użytkownik może wydrukować jedną kopię oraz pobierać fragmenty wszelkich stron naszej witryny do celów osobistych, a także wskazywać materiały zamieszczone w naszej witrynie innym osobom z organizacji użytkownika. 

Użytkownikowi nie wolno w żaden sposób modyfikować kopii papierowych ani cyfrowych wszelkich wydrukowanych lub pobranych materiałów ani też wykorzystywać wszelkich ilustracji, fotografii, sekwencji wideo lub audio ani grafik w oderwaniu od towarzyszącego im tekstu.

Przysługujący nam (i innym zidentyfikowanym twórcom) status autora materiału w naszej witrynie musi być wskazany w każdym przypadku.

Użytkownikowi nie wolno wykorzystywać żadnych części materiałów z naszej witryny do celów handlowych bez uzyskania stosownego zezwolenia od nas lub naszych licencjodawców.

Jeżeli użytkownik wydrukuje, skopiuje lub pobierze jakąkolwiek część naszej witryny z naruszeniem niniejszych warunków korzystania, utraci prawo do korzystania z naszej witryny ze skutkiem natychmiastowym i musi — według własnego uznania — zwrócić lub zniszczyć wszelkie wykonane kopie materiałów.

 

WIARYGODNOŚĆ OPUBLIKOWANYCH INFORMACJI

Publikowane w naszej witrynie komentarze i inne materiały nie stanowią w zamierzeniu porad, na których należy polegać.  W związku z tym nie bierzemy odpowiedzialności za poleganie na takich materiałach przez jakiegokolwiek gościa naszej witryny ani inne osoby poinformowane o jej zawartości.

 

REGULARNE ZMIANY NASZEJ WITRYNY

Dążymy do regularnego aktualizowania naszej witryny i w dowolnej chwili możemy zmieniać jej zawartość. W razie potrzeby możemy wstrzymać dostęp do naszej witryny lub zamknąć ją na czas nieokreślony. Wszelkie materiały w naszej witrynie mogą okazać się nieaktualne w dowolnej chwili i nie jesteśmy zobowiązani do aktualizacji takich materiałów.

 

NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Materiały wyświetlane w naszej witrynie są udostępniane bez żadnych gwarancji ani warunków ich dokładności. W zakresie dopuszczalnym przez prawo my, inni członkowie naszej grupy spółek oraz powiązane z nami osoby trzecie niniejszym wyłączamy jednoznacznie:

 • Wszelkie gwarancje i warunki, które mogłyby być dorozumiane w świetle prawa.
 • Wszelką odpowiedzialność za jakiekolwiek straty i szkody bezpośrednie, pośrednie i wynikowe poniesione przez jakiegokolwiek użytkownika w związku z naszą witryną lub z używaniem, niemożnością używania bądź skutkami używania naszej witryny, wszelkich połączonych z nią witryn oraz wszelkich opublikowanych w niej materiałów, w tym między innymi wszelką odpowiedzialność za:
 • utratę dochodów lub przychodów;
 • pogorszenie możliwości prowadzenia interesów;
 • utratę zysków lub kontraktów;
 • utratę przewidywanych oszczędności;
 • utratę danych;
 • utratę reputacji;
 • zmarnowanie czasu zarządu lub pracowników biurowych; a także za wszelkie inne szkody i straty wynikłe w jakikolwiek sposób, o charakterze deliktowym (w tym spowodowane przez zaniedbanie), kontraktowym lub innym, nawet jeżeli były możliwe do przewidzenia.

Powyższe postanowienia nie ograniczają naszej odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z naszego zaniedbania, ani też naszej odpowiedzialności za oświadczenia niezgodne z prawdą lub fałszywe przedstawienie zagadnień fundamentalnych ani też innej odpowiedzialności, której nie można wyłączyć ani ograniczyć w świetle obowiązującego prawa.

 

INFORMACJE O UŻYTKOWNIKU I JEGO WIZYTACH W WITRYNIE

Informacje o użytkowniku przetwarzamy zgodnie z naszymi zasadami ochrony prywatności. Korzystając z naszej witryny, użytkownik wyraża zgodę na takie przetwarzanie i gwarantuje, że wszystkie podane przez niego dane odpowiadają prawdzie.

 

TRANSAKCJE ZAWIERANE ZA POŚREDNICTWEM NASZEJ WITRYNY

Umowy na dostawę towarów, usług lub informacji zawarte za pośrednictwem naszej witryny lub wskutek jej odwiedzin przez użytkownika podlegają naszym warunkom realizacji.

 

PRZESYŁANIE MATERIAŁÓW DO NASZEJ WITRYNY

Podczas każdego użycia funkcji, która umożliwia przesyłanie materiałów do naszej witryny lub kontaktowanie się z innymi użytkownikami naszej witryny, użytkownik musi przestrzegać standardów dotyczących zawartości przedstawionych w naszych zasadach dozwolonego użytku. Użytkownik gwarantuje, że wszelkie takie przesyłane materiały są zgodne z tymi standardami i zabezpiecza nas przed skutkami jakiegokolwiek naruszenia tej gwarancji. 

Wszelkie materiały przesyłane do naszej witryny są uznawane za niepoufne i niezastrzeżone i mamy prawo do ich wykorzystywania, kopiowania, rozpowszechniania oraz ujawniania osobom trzecim w jakimkolwiek celu. Mamy także prawo do ujawnienia tożsamości użytkownika jakiejkolwiek osobie trzeciej, która stwierdzi, że jakikolwiek materiał opublikowany lub przesłany przez użytkownika do naszej witryny narusza prawa własności intelektualnej lub prawo do prywatności tej osoby trzeciej. Nie ponosimy odpowiedzialności przed żadną osobą trzecią za zawartość ani dokładność jakichkolwiek materiałów opublikowanych przez użytkownika ani innych użytkowników naszej witryny.

Mamy prawo usunąć każdy materiał lub wpis użytkownika w naszej witrynie, jeżeli w naszej opinii materiał ten jest niezgodny ze standardami dotyczącymi zawartości określonymi w naszych zasadach dozwolonego użytku.

 

WIRUSY, HACKING I INNE WYKROCZENIA

Użytkownikowi nie wolno nadużywać naszej witryny poprzez świadome wprowadzanie wirusów, koni trojańskich, robaków, bomb logicznych ani innych destrukcyjnych i szkodliwych technicznie materiałów. Użytkownikowi nie wolno próbować uzyskiwać nieautoryzowanego dostępu do naszej witryny, serwera, na którym znajduje się nasza witryna, ani też jakiegokolwiek innego serwera, komputera czy bazy danych połączonych z naszą witryną. Użytkownikowi nie wolno atakować naszej witryny metodą denial-of-service ani rozproszonego ataku denial-of-service.

Naruszenie tego postanowienia stanowiłoby przestępstwo karne w myśl brytyjskiej ustawy [Computer Misuse Act 1990]. Wszelkie takie naruszenia zostaną zgłoszone odpowiednim organom ścigania i będziemy współpracować z tymi organami, ujawniając im tożsamość użytkownika. W przypadku takiego naruszenia użytkownik traci prawo do korzystania z naszej witryny ze skutkiem natychmiastowym. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i straty spowodowane przez rozproszony atak typu denial-of-service, wirusy lub inne materiały szkodliwe pod względem technicznym, które mogą zainfekować sprzęt i programy komputerowe użytkownika, jego dane lub inne materiały własne wskutek korzystania z naszej witryny lub pobierania jakichkolwiek materiałów zamieszczonych w niej lub w połączonych z nią witrynach.

 

ŁĄCZA DO NASZEJ WITRYNY

Użytkownik może zamieszczać łącza do naszej strony głównej, pod warunkiem że odbywa się to w sposób uczciwy i legalny oraz nie szkodzi naszej reputacji ani jej nie wykorzystuje. Użytkownikowi nie wolno jednak zamieszczać łączy w sposób sugerujący jakiekolwiek nieistniejące powiązanie, zatwierdzenie lub wsparcie z naszej strony.

Użytkownikowi nie wolno zamieszczać łączy z jakichkolwiek witryn, które do niego nie należą.

Naszej witryny nie wolno zamieszczać w ramce w innej witrynie. Nie wolno także tworzyć łącza do jakiejkolwiek innej części naszej witryny niż strona główna. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania zgody na zamieszczanie łączy bez powiadomienia. Witryna, w której zamieszczane są łącza, musi pod każdym względem być zgodna ze standardami dotyczącymi zawartości przedstawionymi w naszych zasadach dozwolonego użytku.

Jeżeli użytkownik chce wykorzystać materiały z naszej witryny w sposób inny niż opisany powyżej, prosimy o przesłanie stosownej prośby na adres cst.uk@trw.com.

 

ŁĄCZA Z NASZEJ WITRYNY

Zamieszczone w naszej witrynie łącza do innych witryn i zasobów oferowanych przez osoby trzecie są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych.  Nie mamy żadnej kontroli nad zawartością tych witryn i zasobów i nie bierzemy żadnej odpowiedzialności za nie ani za jakiekolwiek szkody lub straty, które mogą wynikać z korzystania z nich. 

 

JURYSDYKCJA I PRAWO WŁAŚCIWE

[Nie]wyłączną jurysdykcję nad wszelkimi roszczeniami wynikającymi z wizyty w naszej witrynie lub z nią powiązanymi sprawują sądy angielskie [choć zastrzegamy sobie prawo do wystąpienia na drogę sądową przeciwko użytkownikowi naruszającemu niniejsze postanowienia w jego kraju zamieszkania bądź jakimkolwiek innym kraju].  Niniejsze warunki korzystania podlegają prawu angielskiemu.

 

ZNAKI TOWAROWE

„TRW”, „Lucas” i „Girling” są nazwami i znakami należącymi do ZF Friedrichshafen AG, ZF Aftermarket, a ich używanie bez jednoznacznej pisemnej zgody ZF jest zabronione.

 

ZMIANY

Niniejsze warunki korzystania możemy zmieniać w dowolnej chwili, wprowadzając zmiany na niniejszej stronie. Oczekuje się, że użytkownik będzie co pewien czas sprawdzać zawartość tej strony, aby zapoznać się z wprowadzonymi przez nas zmianami, które go obowiązują. Niektóre postanowienia w niniejszych warunkach korzystania mogą być zastępowane przez postanowienia lub ogłoszenia opublikowane w innym miejscu naszej witryny.

 

ZASTRZEŻENIA UŻYTKOWNIKA

Jeżeli użytkownik ma jakiekolwiek zastrzeżenia co do materiałów zamieszczonych w naszej witrynie, prosimy o kontakt pod adresem cst.uk@trw.com. Dziękujemy za odwiedziny w naszej witrynie.

Niniejsza strona (oraz wskazane na niej dokumenty) przedstawia warunki, zgodnie z którymi użytkownik może korzystać z naszej witryny internetowej [www.trwaftermarket.com] (naszej witryny) jako gość lub zarejestrowany użytkownik. Prosimy o uważne zapoznanie się z tymi warunkami przed rozpoczęciem korzystania z witryny. Korzystając z naszej witryny, użytkownik oświadcza, że akceptuje niniejsze warunki korzystania oraz zgadza się ich przestrzegać. Jeżeli użytkownik nie zgadza się na te warunki korzystania, prosimy o niekorzystanie z naszej witryny.

 

INFORMACJE O NAS

Witryna [www.trwaftermarket.com] jest stroną internetową prowadzoną przez ZF Friedrichshafen AG, ZF Aftermarket, zarejestrowana w Niemczech jako podmiot gospodarczy pod numerem HRB 630206 z siedzibą pod adresem ZF Friedrichshafen AG, ZF Aftermarket, Rudolf-Diesel-Straße 7, 56566 Neuwied, Niemcy.  Główny adres prowadzenia działalności to - ZF Friedrichshafen AG, ZF Aftermarket, Rudolf-Diesel-Straße 7, 56566 Neuwied, Niemcy. Numer identyfikacji podatkowej (nr VAT) to DE 145 374 190.

 

DOSTĘP DO NASZEJ WITRYNY

Dostęp do naszej witryny jest udzielany tymczasowo i zastrzegamy sobie prawo do wycofania lub zmiany usług udostępnianych w naszej witrynie bez powiadomienia (zobacz niżej). Nie ponosimy odpowiedzialności za niedostępność naszej witryny z jakiegokolwiek powodu, w jakimkolwiek czasie lub przez jakikolwiek okres. Co pewien czas możemy ograniczać dostęp do pewnych części naszej witryny bądź całej witryny użytkownikom, którzy się u nas zarejestrowali.

Jeżeli w ramach procedur bezpieczeństwa użytkownik wybierze lub uzyska kod identyfikacyjny użytkownika, hasło bądź inne informacje, musi je traktować jako poufne i nie może ich ujawniać żadnym osobom trzecim. Zastrzegamy sobie prawo do dezaktywacji wszelkich kodów identyfikacyjnych lub haseł, wybranych przez użytkownika lub przydzielonych przez nas, jeżeli w naszej opinii użytkownik nie przestrzega jakichkolwiek postanowień niniejszych warunków korzystania.

Podczas korzystania z naszej witryny użytkownik musi przestrzegać postanowień naszych zasad dozwolonego użytku. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie czynności przygotowawcze niezbędne do uzyskania dostępu do naszej witryny.  Użytkownik ponosi także odpowiedzialność za znajomość niniejszych warunków oraz przestrzeganie ich przez wszystkie osoby uzyskujące dostęp do naszej witryny za pośrednictwem jego połączenia internetowego. 

 

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Jesteśmy właścicielem lub licencjobiorcą wszystkich praw własności intelektualnej dotyczących naszej witryny oraz publikowanych w nich materiałów.  Utwory te są chronione na mocy przepisów dotyczących ochrony praw autorskich oraz porozumień międzynarodowych.  Wszelkie takie prawa są zastrzeżone.

Użytkownik może wydrukować jedną kopię oraz pobierać fragmenty wszelkich stron naszej witryny do celów osobistych, a także wskazywać materiały zamieszczone w naszej witrynie innym osobom z organizacji użytkownika. 

Użytkownikowi nie wolno w żaden sposób modyfikować kopii papierowych ani cyfrowych wszelkich wydrukowanych lub pobranych materiałów ani też wykorzystywać wszelkich ilustracji, fotografii, sekwencji wideo lub audio ani grafik w oderwaniu od towarzyszącego im tekstu.

Przysługujący nam (i innym zidentyfikowanym twórcom) status autora materiału w naszej witrynie musi być wskazany w każdym przypadku.

Użytkownikowi nie wolno wykorzystywać żadnych części materiałów z naszej witryny do celów handlowych bez uzyskania stosownego zezwolenia od nas lub naszych licencjodawców.

Jeżeli użytkownik wydrukuje, skopiuje lub pobierze jakąkolwiek część naszej witryny z naruszeniem niniejszych warunków korzystania, utraci prawo do korzystania z naszej witryny ze skutkiem natychmiastowym i musi — według własnego uznania — zwrócić lub zniszczyć wszelkie wykonane kopie materiałów.

 

WIARYGODNOŚĆ OPUBLIKOWANYCH INFORMACJI

Publikowane w naszej witrynie komentarze i inne materiały nie stanowią w zamierzeniu porad, na których należy polegać.  W związku z tym nie bierzemy odpowiedzialności za poleganie na takich materiałach przez jakiegokolwiek gościa naszej witryny ani inne osoby poinformowane o jej zawartości.

 

REGULARNE ZMIANY NASZEJ WITRYNY

Dążymy do regularnego aktualizowania naszej witryny i w dowolnej chwili możemy zmieniać jej zawartość. W razie potrzeby możemy wstrzymać dostęp do naszej witryny lub zamknąć ją na czas nieokreślony. Wszelkie materiały w naszej witrynie mogą okazać się nieaktualne w dowolnej chwili i nie jesteśmy zobowiązani do aktualizacji takich materiałów.

 

NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Materiały wyświetlane w naszej witrynie są udostępniane bez żadnych gwarancji ani warunków ich dokładności. W zakresie dopuszczalnym przez prawo my, inni członkowie naszej grupy spółek oraz powiązane z nami osoby trzecie niniejszym wyłączamy jednoznacznie:

 • Wszelkie gwarancje i warunki, które mogłyby być dorozumiane w świetle prawa.
 • Wszelką odpowiedzialność za jakiekolwiek straty i szkody bezpośrednie, pośrednie i wynikowe poniesione przez jakiegokolwiek użytkownika w związku z naszą witryną lub z używaniem, niemożnością używania bądź skutkami używania naszej witryny, wszelkich połączonych z nią witryn oraz wszelkich opublikowanych w niej materiałów, w tym między innymi wszelką odpowiedzialność za:
 • utratę dochodów lub przychodów;
 • pogorszenie możliwości prowadzenia interesów;
 • utratę zysków lub kontraktów;
 • utratę przewidywanych oszczędności;
 • utratę danych;
 • utratę reputacji;
 • zmarnowanie czasu zarządu lub pracowników biurowych; a także za wszelkie inne szkody i straty wynikłe w jakikolwiek sposób, o charakterze deliktowym (w tym spowodowane przez zaniedbanie), kontraktowym lub innym, nawet jeżeli były możliwe do przewidzenia.

Powyższe postanowienia nie ograniczają naszej odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z naszego zaniedbania, ani też naszej odpowiedzialności za oświadczenia niezgodne z prawdą lub fałszywe przedstawienie zagadnień fundamentalnych ani też innej odpowiedzialności, której nie można wyłączyć ani ograniczyć w świetle obowiązującego prawa.

 

INFORMACJE O UŻYTKOWNIKU I JEGO WIZYTACH W WITRYNIE

Informacje o użytkowniku przetwarzamy zgodnie z naszymi zasadami ochrony prywatności. Korzystając z naszej witryny, użytkownik wyraża zgodę na takie przetwarzanie i gwarantuje, że wszystkie podane przez niego dane odpowiadają prawdzie.

 

TRANSAKCJE ZAWIERANE ZA POŚREDNICTWEM NASZEJ WITRYNY

Umowy na dostawę towarów, usług lub informacji zawarte za pośrednictwem naszej witryny lub wskutek jej odwiedzin przez użytkownika podlegają naszym warunkom realizacji.

 

PRZESYŁANIE MATERIAŁÓW DO NASZEJ WITRYNY

Podczas każdego użycia funkcji, która umożliwia przesyłanie materiałów do naszej witryny lub kontaktowanie się z innymi użytkownikami naszej witryny, użytkownik musi przestrzegać standardów dotyczących zawartości przedstawionych w naszych zasadach dozwolonego użytku. Użytkownik gwarantuje, że wszelkie takie przesyłane materiały są zgodne z tymi standardami i zabezpiecza nas przed skutkami jakiegokolwiek naruszenia tej gwarancji. 

Wszelkie materiały przesyłane do naszej witryny są uznawane za niepoufne i niezastrzeżone i mamy prawo do ich wykorzystywania, kopiowania, rozpowszechniania oraz ujawniania osobom trzecim w jakimkolwiek celu. Mamy także prawo do ujawnienia tożsamości użytkownika jakiejkolwiek osobie trzeciej, która stwierdzi, że jakikolwiek materiał opublikowany lub przesłany przez użytkownika do naszej witryny narusza prawa własności intelektualnej lub prawo do prywatności tej osoby trzeciej. Nie ponosimy odpowiedzialności przed żadną osobą trzecią za zawartość ani dokładność jakichkolwiek materiałów opublikowanych przez użytkownika ani innych użytkowników naszej witryny.

Mamy prawo usunąć każdy materiał lub wpis użytkownika w naszej witrynie, jeżeli w naszej opinii materiał ten jest niezgodny ze standardami dotyczącymi zawartości określonymi w naszych zasadach dozwolonego użytku.

 

WIRUSY, HACKING I INNE WYKROCZENIA

Użytkownikowi nie wolno nadużywać naszej witryny poprzez świadome wprowadzanie wirusów, koni trojańskich, robaków, bomb logicznych ani innych destrukcyjnych i szkodliwych technicznie materiałów. Użytkownikowi nie wolno próbować uzyskiwać nieautoryzowanego dostępu do naszej witryny, serwera, na którym znajduje się nasza witryna, ani też jakiegokolwiek innego serwera, komputera czy bazy danych połączonych z naszą witryną. Użytkownikowi nie wolno atakować naszej witryny metodą denial-of-service ani rozproszonego ataku denial-of-service.

Naruszenie tego postanowienia stanowiłoby przestępstwo karne w myśl brytyjskiej ustawy [Computer Misuse Act 1990]. Wszelkie takie naruszenia zostaną zgłoszone odpowiednim organom ścigania i będziemy współpracować z tymi organami, ujawniając im tożsamość użytkownika. W przypadku takiego naruszenia użytkownik traci prawo do korzystania z naszej witryny ze skutkiem natychmiastowym. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i straty spowodowane przez rozproszony atak typu denial-of-service, wirusy lub inne materiały szkodliwe pod względem technicznym, które mogą zainfekować sprzęt i programy komputerowe użytkownika, jego dane lub inne materiały własne wskutek korzystania z naszej witryny lub pobierania jakichkolwiek materiałów zamieszczonych w niej lub w połączonych z nią witrynach.

 

ŁĄCZA DO NASZEJ WITRYNY

Użytkownik może zamieszczać łącza do naszej strony głównej, pod warunkiem że odbywa się to w sposób uczciwy i legalny oraz nie szkodzi naszej reputacji ani jej nie wykorzystuje. Użytkownikowi nie wolno jednak zamieszczać łączy w sposób sugerujący jakiekolwiek nieistniejące powiązanie, zatwierdzenie lub wsparcie z naszej strony.

Użytkownikowi nie wolno zamieszczać łączy z jakichkolwiek witryn, które do niego nie należą.

Naszej witryny nie wolno zamieszczać w ramce w innej witrynie. Nie wolno także tworzyć łącza do jakiejkolwiek innej części naszej witryny niż strona główna. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania zgody na zamieszczanie łączy bez powiadomienia. Witryna, w której zamieszczane są łącza, musi pod każdym względem być zgodna ze standardami dotyczącymi zawartości przedstawionymi w naszych zasadach dozwolonego użytku.

Jeżeli użytkownik chce wykorzystać materiały z naszej witryny w sposób inny niż opisany powyżej, prosimy o przesłanie stosownej prośby na adres cst.uk@trw.com.

 

ŁĄCZA Z NASZEJ WITRYNY

Zamieszczone w naszej witrynie łącza do innych witryn i zasobów oferowanych przez osoby trzecie są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych.  Nie mamy żadnej kontroli nad zawartością tych witryn i zasobów i nie bierzemy żadnej odpowiedzialności za nie ani za jakiekolwiek szkody lub straty, które mogą wynikać z korzystania z nich. 

 

JURYSDYKCJA I PRAWO WŁAŚCIWE

[Nie]wyłączną jurysdykcję nad wszelkimi roszczeniami wynikającymi z wizyty w naszej witrynie lub z nią powiązanymi sprawują sądy angielskie [choć zastrzegamy sobie prawo do wystąpienia na drogę sądową przeciwko użytkownikowi naruszającemu niniejsze postanowienia w jego kraju zamieszkania bądź jakimkolwiek innym kraju].  Niniejsze warunki korzystania podlegają prawu angielskiemu.

 

ZNAKI TOWAROWE

„TRW”, „Lucas” i „Girling” są nazwami i znakami należącymi do ZF Friedrichshafen AG, ZF Aftermarket, a ich używanie bez jednoznacznej pisemnej zgody ZF jest zabronione.

 

ZMIANY

Niniejsze warunki korzystania możemy zmieniać w dowolnej chwili, wprowadzając zmiany na niniejszej stronie. Oczekuje się, że użytkownik będzie co pewien czas sprawdzać zawartość tej strony, aby zapoznać się z wprowadzonymi przez nas zmianami, które go obowiązują. Niektóre postanowienia w niniejszych warunkach korzystania mogą być zastępowane przez postanowienia lub ogłoszenia opublikowane w innym miejscu naszej witryny.

 

ZASTRZEŻENIA UŻYTKOWNIKA

Jeżeli użytkownik ma jakiekolwiek zastrzeżenia co do materiałów zamieszczonych w naszej witrynie, prosimy o kontakt pod adresem cst.uk@trw.com. Dziękujemy za odwiedziny w naszej witrynie.